Απειλή για προσφυγή στη Δικαιοσύνη
από τη δημοτική αρχή Καισαριανής κατά της κυρίας Μπεττίνας Γραφίδου…


Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

Προφανώς, όπως φαίνεται, ΔΕΝ υπάρχει πεδίο συνεννόησης μεταξύ της δημοτικής αρχής και της παράταξης «Πρώτη φορά Καισαριανή». Τα τελευταία «επεισόδια» της «σειράς» παίχτηκαν τις τελευταίες μέρες μέσω ανακοινώσεων. Στις 2 Φεβρουαρίου η κυρία Γραφίδου ανάρτησε στο fb «ανοιχτή επιστολή» για όσα έγιναν στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το «Καισάριον» και χτες, 9 Φεβρουαρίου, απάντησε η δημοτική αρχή μέσω της επίσημης σελίδας του δήμου. Αντιπαρερχόμενος τους εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς, παραθέτω τα κείμενα των δύο επιστολών – ανακοινώσεων.  

Η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής

 

Ανακοίνωση σχετικά με το Γυμναστήριο ΚΑΙΣΑΡΙΟΝ

Η πολιτική αντιπαράθεση έχει όρια, ηθικά και νομικά, όταν δε τα τελευταία υπερβαίνονται και η αντιπαράθεση μετατρέπεται σε κοινές συκοφαντίες, χωρίς επιχειρήματα και τεκμηριωμένες θέσεις, αλλά με παράθεση αναληθών γεγονότων περί «δήθεν μυστικών συμφωνιών» που θέλουν «να χρεώσουν τον Δήμο», η Δικαιοσύνη έχει στην περίπτωση αυτή τον λόγο, όταν αυτά δεν ανακαλούνται άμεσα και δημόσια.

Είναι προφανές ότι πολλοί «ενοχλήθηκαν» από την ομολογουμένως αιχμηρή ανακοίνωση του Δ.Σ. της «ΝΗΑΡ – ΗΣΤ», η οποία διεισδύει σε βάθος στο χρόνιο και σοβαρό ζήτημα του «Καισαρίου» Γυμναστηρίου.

Το «Καισάριον», το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Καισάριον», χώρος άθλησης των δημοτών της Καισαριανής, μέχρι και σήμερα λειτουργούσε με ένα ιδιότυπο νομοθετικό καθεστώς. Το καθεστώς αυτό περιγράφεται σαφώς στην υπ’ αρ. 162/30.10.1997 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την απόφαση που αποτέλεσε το «θεμέλιο λίθο» στη λειτουργία του.

Είναι σημαντικό να υπομνηστεί ότι, κατά τη σχετική συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου που οδήγησε στην ανωτέρω απόφαση, εξετάστηκαν δύο εναλλακτικές λύσεις.

1η λύση: Ανάθεση της λειτουργίας του γυμναστηρίου σε τρίτο νομικό πρόσωπο που θα είχε την ευθύνη πρόσληψης προσωπικού, εισπράξεως αντιτίμων και απόδοσης οικονομικού και διοικητικού απολογισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η λύση αυτή δεν επιλέχθηκε διότι θεωρήθηκε ότι παραδίδει τον τομέα αθλητισμού σε ιδιώτες.

2η λύση: Να επιλεγεί η σχέση «Δήμος – αθλητικό σωματείο», υπό την έννοια της εκτέλεσης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο με αρμοδιότητες σχετικές με τον αθλητισμό, το οποίο και θα λειτουργήσει τμήμα γυμναστικής στο Γυμναστήριο. Σύμφωνα με τη λύση αυτή, τη διοίκηση του τμήματος αυτού θα έχει πενταμελής επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν τρία τουλάχιστον πρόσωπα επιλογής του Δήμου. Η επιτροπή αυτή θα προσλαμβάνει το προσωπικό, γυμναστές κ.λπ. Στο σωματείο παραχωρούνται κατά χρήση οι εγκαταστάσεις και τα λοιπά κινητά πράγματα του γυμναστηρίου για χρήση από το τμήμα γυμναστικής. Οι οικονομικές δοσοληψίες της επιτροπής (πληρωμές εισπράξεις), αν και αφορούν το σωματείο διενεργούνται αυτόνομα από την επιτροπή. Οικονομικές υποχρεώσεις που πραγματοποιούνται πέραν των πραγματοποιουμένων εσόδων, δεν επιβαρύνουν το σωματείο, αλλά υποχρεώνουν τον Δήμο σε εξόφλησή τους. Οικονομικό πλεόνασμα από τη λειτουργία του τμήματος διατίθεται, όπως αποφασίζεται κάθε φορά από το δήμο για αθλητικούς σκοπούς. Οι χρήστες του γυμναστηρίου εγγράφονται στη δύναμη του αθλητικού σωματείου ως αθλητές και καταβάλλουν αθλητική συνδρομή για τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες από το σωματείο.

Αυτή η λύση επιλέχθηκε τελικά και συνετάγη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καισαριανής και του Α.Ο. ΝΗΑΡ ΗΣΤ, σύμφωνα με το οποίο:

Την ανώτατη πολιτική ευθύνη, εποπτεία και έλεγχο στην υλοποίηση της συμφωνίας έχει το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου.

Την πολιτική ευθύνη σχεδιασμού και ελέγχου υλοποίησης του προγράμματος έχει το Δ.Σ. του Α.Δ.Ο.Κ. (ο Α.Δ.Ο.Κ., ήτοι Αθλητικός Δημοτικός Οργανισμός Καισαριανής, ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, το οποίο είχε αρμοδιότητες σχετικές με τον αθλητισμό, καταργήθηκε δε με τον Ν. 3852/2010- και έκτοτε όλες τις αρμοδιότητές του ανέλαβε ο Δήμος).

Το σωματείο ΝΗΑΡ ΗΣΤ δραστηριοποιεί το τμήμα γυμναστικής του και αναθέτει την ευθύνη λειτουργίας του σε πενταμελή επιτροπή του Α.Δ.Ο.Κ., αποτελούμενη από τρία μέλη του ΑΔΟΚ και δύο της Near East.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκχωρεί τη χρήση της αίθουσας προς το τμήμα γυμναστικής της ΝΗΑΡ ΗΣΤ για ένα έτος και για ίδιο χρονικό διάστημα εκχωρείται και η χρήση των οργάνων γυμναστικής.

Το σωματείο, μέσω της πενταμελούς Επιτροπής του ΑΔΟΚ λαμβάνει όλα τα μέτρα για τη λειτουργία του γυμναστηρίου και τη στελέχωσή του με το απαραίτητο δυναμικό. Εκδίδει αποδείξεις εισπράξεων και αποδείξεις πληρωμών, διαθέτει το τυχόν οικονομικό πλεόνασμα από τις συνδρομές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. του ΑΔΟΚ και τηρεί γενικά ίδιο λογαριασμό εσόδων – δαπανών.

Τέλος δημιουργήθηκε συντονιστικό όργανο για την παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος που αποτελείται από τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του ΑΔΟΚ και τον Πρόεδρο του Σωματείου ΝΗΑΡ ΗΣΤ.

Σύμφωνα δηλαδή με τα ανωτέρω η ΝΗΑΡ ΗΣΤ τυπικά είχε μόνο τη λειτουργία του Δικαστηρίου και εξέδιδε τις σχετικές αποδείξεις εσόδων και πληρωμών, καθώς όλες οι οικονομικές δοσοληψίες, προσλήψεις προσωπικού, καθώς και η εν γένει διαχείριση, εποπτεία και διοίκηση του γυμναστηρίου γινόταν από πενταμελή επιτροπή του Α.Δ.Ο.Κ., δηλαδή νομικού προσώπου του Δήμου μας, ο οποίος είχε και την πλειοψηφία των μελών του.

Με τον Ν. 3852/2010 καταργήθηκε o ΑΔΟΚ και συνεπώς όλες οι ανωτέρω αρμοδιότητες περιήλθαν στον Δήμο. Στη σχετική μάλιστα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. απόφασης 55/28-2-2011), που διαπιστώνει την κατάργησή του, αναγράφεται σαφώς ότι η εποπτεία και λειτουργία του γυμναστηρίου περιέρχεται στον Δήμο.

Οποιαδήποτε συνεπώς άποψη, ότι με βάση τα όσα ανωτέρω συμφωνήθηκαν ρητώς, η ΝΗΑΡ ΗΣΤ είχε την ουσιαστική διοίκηση και διαχείριση του γυμναστηρίου και διενεργούσε τις σχετικές δοσοληψίες, είναι πραγματικά «αστεία».

Το εγχείρημα αυτό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της προηγούμενης δημοτικής αρχής, τον Μάρτιο του 2018, οδήγησε τη ΝΗΑΡ ΗΣΤ στη συσσώρευση σημαντικού ποσού χρέους, το οποίο ανερχόταν τότε περίπου στις 150.000 ευρώ και αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές, χρέη προς Δ.Ο.Υ. και προς απλήρωτους υπαλλήλους. Από πλευράς μας δεν γνωρίζουμε το ακριβές ύψος του χρέους αυτού, ουδέποτε δε η σημερινή Δημοτική Αρχή υποσχέθηκε ότι θα καταβάλει έστω και ένα ευρώ αυτού είτε ευθέως στη ΝΗΑΡ – ΗΣΤ είτε σε κάποιο υπάλληλο.

Το Δ.Σ. της ΝΗΑΡ ΗΣΤ, πρόσφατα, μετέφερε στο Δήμαρχο Καισαριανής, Χρήστο Βοσκόπουλο, σε άριστο κλίμα, τις αιτιάσεις του, περί του ότι η ΝΗΑΡ ΗΣΤ καταβάλει ένα σημαντικό χρέος, ενώ η ίδια είχε μόνο την τυπική ευθύνη της λειτουργίας του γυμναστηρίου. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα αποχωρήσει από το γυμναστήριο, δηλαδή θα διακόψει τη λειτουργία στο ΑΦΜ του και ενόψει της ανωτέρω «ειλημμένης» απόφασής της ζήτησε από τον Δήμαρχο να εισηγηθεί στον Δήμο να προτείνει εναλλακτικό σχέδιο λειτουργίας του γυμναστηρίου, με τρόπο ώστε ο Δήμος να αναλάβει αυτός το σχετικό κόστος.

 

Επίσης η ΝΗΑΡ ΗΣΤ δήλωσε ότι δεν διατηρεί καμία οικονομική αξίωση σε βάρος του Δήμου, επιθυμεί όμως να υπάρξει μία έστω ηθική δέσμευση από πλευράς του Δημάρχου και του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η θέση των εργαζομένων του γυμναστηρίου.

Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα φέρει αυτή την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την οποία και εισηγήθηκε, καθαρά και χωρίς ενδοιασμούς, κατά τη συνεδρίασή του στις 26.1.2021. Δηλαδή ο Δήμαρχος:

(α) Ανακοίνωσε την πρόθεση της ΝΗΑΡ ΗΣΤ για αποχώρηση – διακοπή λειτουργίας του δημοτικού γυμναστηρίου στο Α.Φ.Μ. της και

(β) Ζήτησε να λάβει απόφαση το Δ.Σ. για παραχώρηση του χώρου του γυμναστηρίου στην Κ.Ε.ΔΗ.Κ. και την επαναλειτουργία του με ευθύνη αυτής και του Δήμου και κάλυψη του μελλοντικού κόστους λειτουργίας.

Μάλιστα ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΝΗΑΡ ΗΣΤ παρενέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο, επιβεβαίωσε την πρόταση του Δημάρχου Καισαριανής που αποτελεί θέση και του Σωματείου και τόνισε ότι υπάρχει και σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΝΗΑΡ ΗΣΤ.

Ωστόσο το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης ώστε να προσκομιστεί έγγραφη εισήγηση του Δημάρχου και να προσκομιστεί και η απόφαση του Δ.Σ. της ΝΗΑΡ ΗΣΤ. Με τον τρόπο αυτό δεν έδωσε  λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, διαιωνίζει το πρόβλημα και επιτείνει την αγωνία του Σωματείου, το οποίο, αποδεδειγμένα δεν είχε κανένα ρόλο στην διοίκηση και τη διαχείριση του γυμναστηρίου.

Καθ’ όλα ορθά, επομένως η ΝΗΑΡ ΗΣΤ, με την από 31 Ιανουαρίου 2021 ανακοίνωσή της στηλίτευσε τη στάση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. για ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν το Δ.Σ. και αποτελεί σοβαρή τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία του Σωματείου, αναφέροντας τα εξής (παρατίθεται ακριβές απόσπασμα):

 

«Με την σημερινή Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο κ. Βοσκόπουλο Χρήστο, καταφέραμε επιτέλους να επιμερίσουμε το κόστος και να δώσουμε λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα. Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιανουαρίου, ο Δήμαρχος σε συνεννόηση με το Δ.Σ. της Near East πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μία βιώσιμη και για τις δύο πλευρές λύση, κάτι που για πρώτη φορά συμβαίνει, μία λύση που αφ’ ενός εξασφαλίζει την συνέχιση της λειτουργίας του γυμναστηρίου, αφ’ ετέρου εξασφαλίζει τους εργαζόμενους και βοηθά την Near East να σωθεί. Δυστυχώς, είτε επειδή δεν έγινε αντιληπτό, είτε επειδή προέχουν τα πολιτικά οφέλη και αντιπαλότητες μεταξύ των παρατάξεων, η προϋπόθεση για την λύση, να παραχωρηθεί δηλαδή ο χώρος εντός του Δημαρχείου που βρίσκεται τώρα το γυμναστήριο, στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕΔΗΚ), απορρίφθηκε και η συζήτηση αναβλήθηκε επ’ αόριστο. Οι σαθρές δικαιολογίες και οι δαιδαλώδεις, προσχηματικές προϋποθέσεις που τέθηκαν ως προϋπόθεση επανάληψης του διαλόγου από την παράταξη του προηγούμενου Δημάρχου κ. Σταμέλου και από την παράταξη της κας. Μπετίνας Γραφίδου που τον ακολούθησε και τέλος από τον κ. Μιλιτσακάκη, απομακρύνουν την μόνη βιώσιμη λύση και η Near East βλέπει το μέλλον της αβέβαιο. Η επανάληψη του διαλόγου θα γίνει και σε περίπτωση που δούμε ότι παραμένουν στις θέσεις τους οι παραπάνω κύριοι και κυρίες τότε σύσσωμο το ΔΣ ΘΑ παραιτηθεί και βέβαια η ομάδα αντί να πάει προς άνοδο αήττητη γαρ φέτος θα πάει προς διάλυση και υπαίτιοι θα είναι οι παραπάνω. Ας τους γράψει η ιστορία».

 

Η ανωτέρω ανακοίνωση δεν αναφέρεται σε καμία συμφωνία. Η ακριβής φράση είναι «Με την σημερινή Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο κ. Βοσκόπουλο Χρήστο, καταφέραμε επιτέλους να επιμερίσουμε το κόστος…». Αναφέρει δηλαδή το αποτέλεσμα των επαφών μας που οδηγεί σε έναν, κατά την άποψη του σωματείου πάντα, «επιμερισμό του κόστους» του γυμναστηρίου. Μάλιστα στην ανακοίνωση αυτή αναφέρεται ρητά ότι το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης και ο τρόπος επιμερισμού του κόστους, ήταν αυτό που παρουσίασε ο Δήμαρχος Καισαριανής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφέρει δηλαδή η ανακοίνωση «Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιανουαρίου, ο Δήμαρχος σε συνεννόηση με το Δ.Σ. της Near East πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μία βιώσιμη και για τις δύο πλευρές λύση, κάτι που για πρώτη φορά συμβαίνει, μία λύση που αφ’ ενός εξασφαλίζει την συνέχιση της λειτουργίας του γυμναστηρίου, αφ’ ετέρου εξασφαλίζει τους εργαζόμενους και βοηθά την Near East να σωθεί…».

Επίσης η ανακοίνωση «δεν αναφέρεται σε κανέναν επιμερισμό χρέους». Η φράση «καταφέραμε να επιμερίσουμε το κόστος» δεν έχει καμία σχέση, ως προς το νόημά της με τη φράση «καταφέραμε να επιμερίσουμε το χρέος», αναφερόταν δε σαφώς και καθαρά  στο περιεχόμενο της πρότασης του Δημάρχου, που αποτέλεσε κοινή θέση και της ΝΗΑΡ ΗΣΤ, δηλαδή να αποχωρίσει η ΝΗΑΡ ΗΣΤ από το γυμναστήριο, επωμιζόμενη τα μέχρι σήμερα έξοδα που δημιούργησε η λειτουργία του και αυτό να περιέλθει πλέον στον Δήμο ή την ΚΕΔΗΚ, με ανάληψη, εφεξής, του σχετικού κόστους.

Αυτή η τόσο καθαρή ανακοίνωση διαστρεβλώθηκε σκοπίμως, με σκοπό να πληγεί προσωπικά η τιμή και η υπόληψη του Δημάρχου, με συκοφαντικά σχόλια και αναληθή γεγονότα από την επικεφαλής της παράταξης «Πρώτη φορά Καισαριανή» και δημοτική Σύμβουλο, Μπετίνα Γραφίδου, η οποία σε «ανοιχτή επιστολή» που δημοσίευσε στο διαδίκτυο στις 2 Φεβρουαρίου και πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο την ίδια μέρα, απευθύνθηκε με αήθεις, απαξιωτικούς και συκοφαντικούς για το πρόσωπο του Δήμαρχου  ισχυρισμούς περί του ότι:

«Ξεπερνάμε τις αήθεις κατηγορίες και τα ψέματα και εστιάζουμε στις αλήθειες, στα γεγονότα και στις αποκαλύψεις για κακοδιαχείριση, που οδηγούν σε αδιέξοδο την ομάδα της Νήαρ Ήστ. Προσπαθώντας ταυτόχρονα να εμπλέξουν τον Δήμο Καισαριανής, σε μια προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικά υπευθύνων. Η εξόχως αποκαλυπτική ανακοίνωση του Προέδρου και του Δ.Σ της ομάδας, μας δίνει το πρώτο αδιαμφισβήτητο στοιχείο, για το τι συμβαίνει και για το τι επιδιώκουν σε βάρος των συμφερόντων της ιστορικής ομάδας και του Δήμου μας. Ομολογούν οι ίδιοι, δημόσια, με την ανακοίνωσή τους, μια μυστική συμφωνία, οικονομικού χαρακτήρα, με τον Δήμαρχο, σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Ομολογούν ότι ο Δήμαρχος, συμφώνησε μαζί τους να επιβαρυνθεί ο Δήμος, με άγνωστο ύψους χρέος και χωρίς εκείνος να έχει ενημερώσει και να έχει λάβει τη συγκατάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προσπαθούν έτσι να καλύψουν τα χρέη που προέκυψαν εξαιτίας της κακοδιαχείρισης στη λειτουργία του «Καισαρίου……. ΖΗΤΑΜΕ ….4. Ο Δήμαρχος να παρουσιάσει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, όλα τα στοιχεία της μυστικής συμφωνίας που έκανε εν αγνοία του σώματος  με τους παράγοντες της ομάδας, όπως οι ίδιοι περιγράφουν στην ανακοίνωσή τους, ως «επιμερισμό του κόστους » δηλαδή στην ουσία να χρεώσουν τον Δήμο. ».

Οι πραγματικά απαράδεκτοι αυτοί, για πολιτικό λόγο, ισχυρισμοί,

ξεπερνούν κάθε όριο ηθικής αντιπαράθεσης και είναι ποινικά κολάσιμοι,

ειπώθηκαν ενώ το Δ.Σ. ήδη είχε αναβάλει την απόφαση για να προσκομιστεί απόφαση του Δ.Σ. της ΝΗΑΡ ΗΣΤ, που περιέγραφε τη συγκεκριμένη εισήγηση της ομάδας προς τον Δήμαρχο και συνεπώς όλα τα γεγονότα που αναφέρονται στην ανακοίνωση και συνεπώς θα μπορούσε η κα Γραφίδου να λάβει γνώση της,

ειπώθηκαν παρά το γεγονός ότι ήδη ο Δήμαρχος είχε εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το συγκεκριμένο σχέδιο, στο οποίο αφορούσε η ανακοίνωση, για τη συνέχιση της λειτουργίας του γυμναστηρίου ως πραγματικού δημοτικού γυμναστηρίου, με πλήρη, τυπική και ουσιαστική διαχειριστική λειτουργία αυτού από την ΚΕΔΗΚ.

Η ΝΗΑΡ ΗΣΤ πουθενά στην ανακοίνωσή της δεν κάνει λόγο για «συμφωνία» ή για «επιμερισμό χρέους» και μάλιστα αναφέρει εμφατικά ότι η λύση που υιοθετήθηκε από τη Δημοτική Αρχή και το Σωματείο, ήταν αυτή που παρουσίασε ο Δήμαρχος στο Δ.Σ., ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΒΕΒΑΙΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΗΑΡ ΗΣΤ.

Μάλιστα η ανωτέρω επιστολή της κας Γραφίδου, πέραν της πρόδηλης ανωτέρω διαστρέβλωσης και της παράθεσης αναληθών γεγονότων περί μυστικής συμφωνίας οικονομικού χαρακτήρα σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, αποκαλύπτει και περισσή άγνοια του νομικού καθεστώτος της λειτουργίας του Γυμναστηρίου, αναφέροντας ότι αυτό είχε παραχωρηθεί με χρησιδάνειο (!!!) στο σωματείο, το οποίο και είχε την οικονομική του διαχείριση.

Ενώ στην πραγματικότητα όλος ο Δήμος και όλη η Καισαριανή γνωρίζουν ότι το γυμναστήριο είναι δημοτικό και όχι παράρτημα της ΝΗΑΡ ΗΣΤ και το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας του γυμναστηρίου θέλησε να είναι σύμφωνο με τον δημοτικό χαρακτήρα του γυμναστηρίου. Δηλαδή όχι μόνο δεν υπήρχε χρησιδάνειο, αλλά η ΝΗΑΡ ΗΣΤ δεν ελάμβανε καν τις κρίσιμες διοικητικές και διαχειριστικές αποφάσεις ούτε διενεργούσε οικονομικές δοσοληψίες, όπως προκύπτει σαφώς από την απόφαση του Δ.Σ. του 1997.

Η ανωτέρω άγνοια καταδεικνύει ότι η κα Γραφίδου και η παράταξή της «ζουν σε άλλο Δήμο», δεν έχουν καμία σχέση με τα «κοινά» του Δήμου μας και δεν αφουγκράζονται την κραυγή σωτηρίας που απευθύνει ένα ιστορικό σωματείο, υποκρινόμενοι ότι επιθυμούν τη σωτηρία του.

Επίσης, στην ανακοίνωση αυτή  αναφέρεται προφανώς παρελκυστικά, ότι πρέπει ο Δήμαρχος να προσκομίσει οικονομικοτεχνική μελέτη για το σχέδιο λειτουργίας του γυμναστηρίου! Εμείς απαντάμε: «Κα Γραφίδου, τα δημόσια αγαθά, όπως η δημιουργία αθλητικών χώρων και η άθληση των δημοτών, ανήκουν de facto και αποτελούν πρωτογενή αρμοδιότητα των δήμων και δεν υπάρχει επιλογή για το εάν θα αποδεχθούμε ή θα αρνηθούμε την ανάληψή τους, όπως εσείς θέλετε να πράξουμε».

Αυτή βεβαίως είναι η θέση τους για τα δημόσια αγαθά ότι ο Δήμος πρέπει να επιλέγει «À la carte», ποιες δημόσιες υπηρεσίες θα παρέχει. Γι’ αυτή τους τη θέση πρέπει να κριθούν. Αυτό λοιπόν ας το κρίνουν οι πολίτες της Καισαριανής.

Επίσης με μεγάλη πραγματικά έκπληξη αναγνώσαμε και την ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης», η οποία, από τη μία, υποκριτικά, εκφράζει τη συμπαράστασή της για τους εργαζόμενους του γυμναστηρίου και τις προσπάθειες που έκανε για τη, δήθεν, εξασφάλιση των θέσεων τους και από την άλλη αρνείται κάθε συμμετοχή του Δήμου στη διαχείριση του γυμναστηρίου, αναφέροντας, ότι «τις εισπράξεις των εσόδων του γυμναστηρίου, τις λάμβανε το προσωπικό της ΝΗ εκ μέρους της διοίκησής της». Αρνείται δηλαδή ότι οι ανωτέρω εργαζόμενοι κατ’ ουσίαν παρείχαν τις υπηρεσίες τους προς όφελος του Δήμου.

Επειδή επομένως, με βάση όλες τις ανωτέρω ανακοινώσεις θεωρούμε ότι αναδεικνύεται ένα σοβαρό ζήτημα και επειδή η καταγγελία της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ότι «τις εισπράξεις των εσόδων του γυμναστηρίου, τις λάμβανε το προσωπικό της ΝΗ εκ μέρους της διοίκησής της», είναι απολύτως σοβαρή και πρέπει να διερευνηθεί, η Δημοτική Αρχή δεσμεύεται ότι

θα ανοίξει το θέμα της λειτουργίας του «Καισαρίου Γυμναστηρίου» όλα αυτά τα έτη και

θα ζητήσει πλήρη έλεγχο αναφορικά με τον τρόπο της λειτουργίας του γυμναστηρίου, τον ρόλο της επιτροπής του ΑΔΟΚ και μετέπειτα του Δήμου στη διαχείριση και λειτουργία του Γυμναστηρίου, τα οικονομικά του αποτελέσματα και τις καταγγελίες περί του ότι το προσωπικό της ΝΗΑΡ ΗΣΤ απέδιδε έσοδα του γυμναστηρίου στη Διοίκηση της ΝΗΑΡ ΗΣΤ, παρά τις σαφείς προβλέψεις του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

 

Επίσης για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Καισαριανής και η Δημοτική Αρχή δεσμεύονται ότι το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΟΝ» θα συνεχίσει τη λειτουργία του, προσφέροντας αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του προς τους δημότες, πλήρως αποκομμένο από χρέη του παρελθόντος, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου και των Δημοτών και καμία μετακύληση χρέους, αναλαμβάνοντας ο Δήμος ή η Κ.Ε.ΔΗ.Κ., εφεξής, την ευθύνη, τη λειτουργία και το κόστος του, επιλύοντας ένα χρόνιο ζήτημα και δίδοντας «ανάσα» στην ιστορική ομάδα της ΝΗΑΡ ΗΣΤ.

Καλούμε δε την κα Γραφίδου και οποιονδήποτε από την παράταξή της τυχόν συνυπέγραψε την άνω ανοικτή επιστολή, να ανακαλέσουν άμεσα και δημόσια τα όσα αναληθή και συκοφαντικά για την τιμή και την υπόληψη του Δημάρχου Καισαριανής γεγονότα αναφέρονται σε αυτή, περί «μιας μυστικής συμφωνίας, οικονομικού χαρακτήρα, με τον Δήμαρχο, σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου», περί του ότι «ο Δήμαρχος, συμφώνησε μαζί τους να επιβαρυνθεί ο Δήμος, με άγνωστο ύψους χρέος και χωρίς εκείνος να έχει ενημερώσει και να έχει λάβει τη συγκατάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου», καθώς και περί «μυστικής συμφωνίας που έκανε ο Δήμαρχος εν αγνοία του σώματος με τους παράγοντες της ομάδας, όπως οι ίδιοι περιγράφουν στην ανακοίνωσή τους, ως «επιμερισμό του κόστους » δηλαδή στην ουσία να χρεώσουν τον Δήμο…».

Σε αντίθετη περίπτωση, παρά το γεγονός ότι δεν είναι αυτή η βούλησή μας, τον λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη.

 

Η “ανοιχτή επιστολή” της κυρίας Γραφίδου

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Καισαριανή, 2 Φεβρουαρίου 2021

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνδημότες μας, που μας έδωσαν με την ψήφο τους συγκεκριμένο ρόλο στο δημοτικό συμβούλιο και με δεδομένη την αγάπη μας για την ιστορική ομάδα της πόλης μας, τη Νήαρ Ηστ, δηλώνουμε ότι δεν θα ασχοληθούμε με τις συκοφαντίες που απευθύνονται σε βάρος μας, από όπου και αν προέρχονται.

Ξεπερνάμε τις αήθεις κατηγορίες και τα ψέματα και εστιάζουμε στις αλήθειες, στα γεγονότα και στις αποκαλύψεις για κακοδιαχείριση, που οδηγούν σε αδιέξοδο την ομάδα της Νήαρ Ήστ. Προσπαθώντας ταυτόχρονα να εμπλέξουν τον Δήμο Καισαριανής, σε μια προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικά υπευθύνων.

Η εξόχως αποκαλυπτική ανακοίνωση του Προέδρου και του Δ.Σ της ομάδας, μας δίνει το πρώτο αδιαμφισβήτητο στοιχείο, για το τι συμβαίνει και για το τι επιδιώκουν σε βάρος των συμφερόντων της ιστορικής ομάδας και του Δήμου μας.

Ομολογούν οι ίδιοι, δημόσια, με την ανακοίνωσή τους, μια μυστική συμφωνία, οικονομικού χαρακτήρα, με τον Δήμαρχο, σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Ομολογούν ότι ο Δήμαρχος, συμφώνησε μαζί τους να επιβαρυνθεί ο Δήμος, με άγνωστο ύψους χρέος και χωρίς εκείνος να έχει ενημερώσει και να έχει λάβει τη συγκατάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προσπαθούν έτσι να καλύψουν τα χρέη που προέκυψαν εξαιτίας της κακοδιαχείρισης στη λειτουργία του «Καισαρίου».

Το γυμναστήριο με πρωτόκολλο συνεργασίας, είχε παραχωρηθεί με χρησιδάνειο από το 1997, με όλες τις υποδομές του, στο τμήμα γυμναστικής του Α.Ο Νήαρ Ηστ. Αυτοί είχαν και την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης, της πληρωμής των υπαλλήλων και των γυμναστών που εργάζονται σε αυτό, αλλά και των υποχρεώσεων προς τους αρμόδιους φορείς.

Το ύψος των υποχρεώσεων (χρεών) που συσσωρεύτηκαν μέχρι σήμερα είναι και παραμένει στην ουσία άγνωστο, καθώς δεν έχουν δοθεί στοιχεία στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, αν και ζητήθηκαν. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι μια ανακοίνωση της προηγούμενης δημοτικής αρχής, τον Μάρτιο του 2018, ότι αυτό ανερχόταν τότε περίπου στις 150.000 ευρώ και αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές, εφορία και απλήρωτους υπαλλήλους.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ! ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ….

Φωνάζουν, συκοφαντούν, υποκρίνονται ότι εξυπηρετούν το καλό της Νήαρ Ηστ, αλλά στην ουσία προσπαθούν να κρύψουν την πραγματικότητα!!

Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει κατατεθεί ούτε από τον Δήμαρχο, ούτε από τη διοίκηση της Νήαρ Ηστ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάποιο σχέδιο, κάποια μελέτη ή ολοκληρωμένη πρόταση, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως επίσης δεν έχει κατατεθεί το παραμικρό οικονομικό στοιχείο έως τώρα.

Παρόλα αυτά, ο Δήμαρχος ζήτησε να ψηφίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 26/1/2021, ένα άγνωστο σχέδιο για το γυμναστήριο. Χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη για τη λειτουργία του, χωρίς κανένα έλεγχο επί της οικονομικής διαχείρισης του «Καισαρίου», χωρίς καμία διασφάλιση των δεδουλευμένων και της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων του.

Εμείς ,αντί αυτού ψηφίσαμε να επανέλθει το θέμα εντός μιας εβδομάδας, με ολοκληρωμένη πρόταση που να δίνει λύσεις σε όλα τα επιμέρους προβλήματα. Θα συμβάλουμε στην ολοκληρωμένη λύση με τις προτάσεις και απόψεις μας, όταν ο πρόεδρος συγκαλέσει το Δ.Σ.

Έχουν όμως το θράσος να κάνουν μυστικές συμφωνίες για να μεταφέρουν τα χρέη στις πλάτες των πολιτών της Καισαριανής, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Για τους λόγους αυτούς:

ΖΗΤΑΜΕ

1. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Καισαριανής, που ταυτόχρονα είναι και μέλος του Δ.Σ της ομάδας, να εφαρμόσει την απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου και να συγκαλέσει άμεσα και μέσα στις αποφασισμένες ημερομηνίες, Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό.

2. Να κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση και μελέτη από τη Δημοτική Αρχή, όπως οφείλει και δεσμεύεται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/1/2021, για τη συνέχιση της λειτουργίας του «Καισαρίου».

3. Να κληθούν να παραστούν στη νέα συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Νήαρ Ηστ και όποιο άλλο μέλος του Δ.Σ επιθυμεί, για να συμμετάσχουν και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που όχι μόνο θα αφορούν στην οικονομική διαχείριση του γυμναστηρίου, αλλά και θα τεκμηριώνουν, τις όποιες κατηγορίες απευθύνουν σε βάρος του Δήμου. Επίσης να προσκομίσουν τα γραπτά πρακτικά της συνεδρίασής τους, στην οποία αποφασίστηκε η μονομερής καταγγελία του πρωτοκόλλου συνεργασίας του Α.Ο, με τον Δήμο Καισαριανής, η οποία είναι και νόμιμο δικαίωμά τους.

4. Ο Δήμαρχος να παρουσιάσει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, όλα τα στοιχεία της μυστικής συμφωνίας που έκανε εν αγνοία του σώματος με τους παράγοντες της ομάδας, όπως οι ίδιοι περιγράφουν στην ανακοίνωσή τους, ως «επιμερισμό του κόστους » δηλαδή στην ουσία να χρεώσουν τον Δήμο.

Αγαπητοί μας συμπολίτες, για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην καλύτερη δυνατή λύση για τον Δήμο μας, για την ιστορική μας ομάδα που όλοι αγαπάμε και φυσικά για όλους τους εργαζόμενους στο «Καισάριο», ο μόνος δρόμος, είναι ο δρόμος της ευθύνης και της αλήθειας.

Η παράταξη «Πρώτη φορά Καισαριανή» δηλώνει ότι καταδικάζει όλους όσοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την ομάδα για ιδιοτελείς και ψηφοθηρικούς σκοπούς και προσπαθούν να διχάσουν τον λαό της Καισαριανής.

Θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια που εξυπηρετεί τους συνδημότες μας που αθλούνται στο «Καισάριο» και διασφαλίζει τους εργαζόμενους σε αυτό.

Θα είμαστε δίπλα στη Νήαρ Ηστ, στα παιδιά, τους αθλητές, τους γυμναστές, τους προπονητές, τους αγνούς φιλάθλους της ομάδας, που η ιστορία της είναι συνυφασμένη με την Καισαριανή.

Θα στηρίξουμε κάθε νόμιμη προσπάθεια!!

Εμείς αυτά υπηρετούμε, για αυτά δεσμευόμαστε και για αυτά θα κριθούμε!!

Μπεττίνα Γραφίδου