ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου από 1ης Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2022 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη που εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (αριθμ. φύλλου 1301 τεύχος Β’ 18-3-22), οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από τα όρια τους υποχρεούνται, μέχρι 30 Απριλίου, να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους.

Ο «καθαρισμός» περιλαμβάνει απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων, κλαδιών, ξερών χόρτων, φύλλων κλπ., που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 3μ. από κτίσματα, καθώς και την απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και των υπολειμμάτων του καθαρισμού, προς αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.

Εάν οι ιδιοκτήτες δεν προβούν στον καθαρισμό μέχρι την 30η Απριλίου, οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να τους ενημερώσουν ότι πρέπει να το πράξουν εντός 10 ημερών.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, τον καθαρισμό αναλαμβάνει αυτεπαγγέλτως ο Δήμος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρου 94 παρ.1 περιπτ.26, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 0,50 /μ2 και βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων & επικαρπωτών η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων.

Επιπλέον προβλέπεται η υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού Κώδικα.

Παρακαλούμε για την συνεργασία των πολιτών διότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της ασφάλειας όλων.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτικής Προστασίας, Τουρισμού και Οικολογίας
Κιτσέλλης Εμμανουήλ