Για άλλη μια φορά η σημερινή διοίκηση της ΚΕΔΗΚ αναφέρει ότι «εγκρίθηκαν
με επιφυλάξεις από τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ»
οι ισολογισμοί των ετών 2012,
2013, 2014 «και οι συνοδευτικές οικονομικές καταστάσεις του έτους».


Του Τ. Αλεξανδρόπουλου

«Έγκριση της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Ι.Δ ‘Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καισαριανής – Κ.Ε.ΔΗ.Κ’ για τις χρήσεις 2012, 2013, 2014, ήταν το θέμα τριών αποφάσεων. Όπως θα δείτε στις αποφάσεις, η «έκθεση ελέγχου» του ορκωτού λογιστή μιλάει σαφέστατα για έλεγχο «επί των οικονομικών καταστάσεων» ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

Μάλιστα, στην έκθεση του ορκωτού λογιστή υπάρχει και κεφάλαιο με τίτλο «Γνώμη με επιφύλαξη», στο οποίο αναφέρονται οκτώ (8) «γεγονότα» ή παρατηρήσεις σχετικά με την οικονομική λειτουργία της ΚΕΔΗΚ. Και οι τρεις αποφάσεις περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία για καθένα από τα έτη που ελέγχονται.

Αξιοσημείωτο για τη σοβαρότητα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης είναι και το παρακάτω απόσπασμα της έκθεσης ελέγχου:

[…] «Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις».[…]


Είναι σαφές, λοιπόν, ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ της ΚΕΔΗΚ μέχρι τώρα. Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις, αυτές θα πάνε στο δημοτικό συμβούλιο και «μετά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 276 παρ.1 του Ν 3852/10», λένε οι αποφάσεις. Ελπίζω, ΕΛΠΙΖΩ λέω, ότι στο Ελεγκτικό Συνέδριο θα πάνε όλα τα «πακέτα» κάθε έτους.

Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω μέχρι στιγμής ΑΝ το Ελεγκτικό Συνέδριο θα κάνει ΚΑΙ διαχειριστικό έλεγχο και με ποια διαδικασία. Μόλις φύγουν από το δημοτικό συμβούλιο οι αποφάσεις, θα τα μάθουμε όλα τα σχετικά. Άλλωστε, το Ελεγκτικό Συνέδριο ΔΕΝ λειτουργεί σε καθεστώς αδιαφάνειας και κρυψίνοιας, όπως λειτουργεί η δήθεν «Κοινωφελής» της Καισαριανής. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο όποιος θέλει, πάει, ρωτάει και μαθαίνει ό,τι θέλει. Είναι δοκιμασμένη τακτική αυτή από εμένα.

Διαβάστε εδώ την απόφαση για το 2012.

Διαβάστε εδώ την απόφαση για το 2013.

Διαβάστε εδώ την απόφαση για το 2014.