Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου ο διαγωνισμός για την ανάδειξη ανάδοχου για την εκτέλεση του προγράμματος «Ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής».

Η Δημοτική Αρχή διαθέτει εγκεκριμένη μελέτη έργου και βρίσκεται σε αναζήτηση χρηματοδότησης του προγράμματος από τον Ιανουάριο του 2022.

Προτεραιότητα ήταν όχι μόνο η ανεύρεση των απαραίτητων πόρων αλλά και η εξασφάλιση των ευνοϊκότερων δυνατών όρων χρηματοδότησης.

Σκοπός του Εθνικού Προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους ΟΤΑ για τον δημόσιο αστικό φωτισμό εντός των συνόρων τους, μέσω της αντικατάστασης ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέους, σύγχρονης τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Με την υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται η αναβάθμιση σημείων φωτισμού, με ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας για κάθε Δήμο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, καθώς και αντίστοιχη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 50%.

Το κόστος του έργου για το Δήμο Καισαριανής ανέρχεται στα 1.792.428 € και θα χρηματοδοτοθεί κατά τα 20% από το Εθνικό Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ», το οποίο είναι μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «NextGenerationEU».

Το Εθνικό Πρόγραμμα προβλέπει η υπόλοιπη χρηματοδότηση (80%) για όλους τους Δήμους να γίνει μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ) του ΥΠΕΝ.

Φορέας Ελέγχου του Προγράμματος ορίζεται το ΝΠΙΔ «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας» (ΚΑΠΕ),

Φορέας Χρηματοδότησης του Προγράμματος ορίζεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ). Το ΤΠΔ αναλαμβάνει την πληρωμή της επιδότησης του Προγράμματος από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Μπορείτε να μελετήσετε τα έγγραφα του Διαγωνισμού στον παρακάτω σύνδεσμο:

Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων για την«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» • Δήμος Καισαριανής (kaisariani.gr)

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Εθνικό Πρόγραμμα ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού των ΟΤΑ – (ypen.gov.gr)