Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 1/3/2017 έως 31/8/2019


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Βύρωνα

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ’ αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων, οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (απόφ.11247 – ΦΕΚ 3465/28-12-2012, τ.Β΄) για τον Δήμο Βύρωνα, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 61.308 κατοίκους.

5. Το γεγονός ότι, ο Δήμος Βύρωνα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα (ΦΕΚ 96/23-012017/τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε: 

Α.  Ως Αντιδημάρχους τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, με θητεία από 01-03-2017 έως 31-08-2019:

1. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  τον κ. Καραγιάννη Μιχαήλ του Νικολάου, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, την εποπτεία λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και τη Διαχείριση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δήμου. 

2. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών  και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Κόκκαλη Δημήτριο του Νικολάου, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών καθώς και της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών, πλην αυτών που αφορούν οργανωτικά θέματα των υπηρεσιών του Δήμου και των μεταβολών στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων και του πειθαρχικού ελέγχου τους. Επίσης, του αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης καθώς και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων Αθλητισμού.

3. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τον κ. Μαυρίκη Ιωάννη του Αθανασίου, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και της Διεύθυνσης Πρασίνου καθώς επίσης την εποπτεία σε θέματα Πολιτικής Προστασίας. 

4. Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία για θέματα Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς την κα Κλωνάρη Λεμονιά του Νικολάου, στην οποία μεταβιβάζουμε όλες τις σχετικές  με τα παραπάνω θέματα αρμοδιότητες καθώς επίσης την εποπτεία του Νομικού Προσώπου του Δήμου. Επίσης, της αναθέτουμε  την εποπτεία και το συντονισμό όλων των δράσεων που αφορούν τη λειτουργία της Διεύθυνσης Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών και την εξουσιοδοτούμε  να υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα, πλην των σχετικών με την υπηρεσιακή κατάσταση των Υπαλλήλων.

5. Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης τον κ. Σπυρόπουλο Χρήστο του Γεωργίου, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής  Πολιτικής και Υγείας. 

Οι Αντιδήμαρχοι θα υπογράφουν τα σχετικά με τις αρμοδιότητές τους  υπηρεσιακά έγγραφα. Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να μας προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών κατευθύνσεων.

Β.  Σε περίπτωση κωλύματός μας ή απουσίας μας ορίζουμε ως νόμιμο αναπληρωτή μας τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννη Μιχαήλ του Νικολάου και αναπληρωτές αυτού σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τους Αντιδημάρχους κατά την όπως παραπάνω αναγραφόμενη σειρά ορισμού. 

Γ.  Οι πολιτικοί γάμοι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός μας τελούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη Μιχάλη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τους Αντιδημάρχους κατά την παραπάνω αναγραφόμενη σειρά ορισμού. 

Δ.  Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.   

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κατωπόδης

You are here: Οι γειτονιες μας ΒΥΡΩΝΑΣ Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 1/3/2017 έως 31/8/2019